самоволен

самоволен
прил. - своеволен, произволен, без разрешение, самоуправнически
прил. - безчинен, безнаказан, безотговорен, разпуснат, вироглав, непослушен, непокорен
прил. - своенравен, оригинален, особен, капризен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • САМОВОЛЬНЫЙ — САМОВОЛЬНЫЙ, самовольная, самовольное; самоволен, самовольна, самовольно. 1. Поступающий по своей воле, по своему усмотрению, прихоти, личному произволу, не считаясь с волей других. Самовольные дети. 2. Сделанный, совершаемый по личному произволу …   Толковый словарь Ушакова

  • априорен — (лат а priori) 1. што им претходи на искуството и практиката, независен од нив, 2. самоволен, произволен, што е даден со некое предуверување, спрот апостериорен …   Macedonian dictionary

  • арбитрарен — (лат arbitrants) 1. произволен, самоволен, што не пресудува според законот туку според личното убедување, 2. пресуден, меродавен, 3. приближен во процената …   Macedonian dictionary

  • линч — (анг. lynch, по името на Џон Линч, американски фармер од крајот на 16. век, на кого сограѓаните му дале право најстрого да ги казнува престапниците, а особено робовите црнци) 1. самоволен суд, ѕверска ликвидација без истрага и судење претепување …   Macedonian dictionary

  • препотентен — (лат. praepotens) 1. посилен, надмоќен 2. дрзок, надуен, вообразен 3. самоволен …   Macedonian dictionary

  • произволен — (рус. произвольний) 1. самоволен, своеволен, намерен, направен на своја рака 2. кој било, кој и да било …   Macedonian dictionary

  • сатрап — (грч. satrapes) 1. царски намесник на покраина во стара Персија 2. фиг. крут, горд, самоволен тиранин, деспот …   Macedonian dictionary

  • сатрапија — (грч. satrapeia) 1. покраина во стара Персија со која управувал сатрап 2. фиг. земја или покраина со самоволен и суров управувач …   Macedonian dictionary

  • беззаконен — прил. незаконен, противозаконен, противоправен, непозволен, недопустим, забранен, запретен, неоснователен, неправилен, несправедлив, неправ прил. безотговорен, безконтролен, самоволен, своеволен …   Български синонимен речник

  • самоуправителен — прил. автономен, самостоен, независим, свободен прил. самоволен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”